Zmeny pri výkone zaručenej konverzie od 1.3.2022

Dňa 1.3.2022 nadobudla účinnosť novela vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii. Podstatnou zmenou, ktorú prináša táto novela je zavedenie povinnosti overovať kvalifikované elektronické podpisy a pečate kvalifikovanou službou overovania podpisov a pečatí a výstup z tejto služby uchovať v zázname o zaručenej konverzii.

V súvislosti s novelou uvedenej vyhlášky Vám prinášame rekapituláciu prehľadu zmien a dôležité informácie k aktualizácii aplikácie. Aktualizácia je potrebná pre správne fungovanie zaručenej konverzie od 1.3.2022. Venujte prosím pozornosť textu nižšie aj v prípade, ak Vaša organizácia nevykonáva zaručené konverzie (napr. máte plán BIZNIS), keďže potreba aktualizácie aplikácie (bod 3) sa dotkne aj Vás.

 

1. Týka sa ma táto zmena ak môj plán neobsahuje zaručenú konverziu?

Ak nie ste osobou vykonávajúcou zaručenú konverziu alebo Váš plán túto možnosť neobsahuje (napr. plány BIZNIS) tak uvedené zmeny Zmluvných podmienok sa Vás v zásade netýkajú, avšak sú Vám v zmysle Zmluvných podmienok oznámené. Aj napriek tomu však bude potrebné si aktualizovať aplikáciu na novšiu verziu. Súčasná verzia aplikácie (5.5.39) prestane byť začiatkom marca podporovaná a podporovaná bude len verzia 5.6.14 a vyššia.

 

2. Ako sa ma táto zmena dotkne pri výkone zaručenej konverzie v aplikácii Podpisuj?

Legislatívne zmeny sme zapracovali tak, aby pre Vás, ako používateľa, bolo vykonávanie konverzie rovnaké ako doposiaľ. S aplikáciou budete pracovať tak ako doposiaľ, a to nielen pri vykonávaní konverzie, ale i pri overovaní podpisov, kde pribudne informácia, že overenie podpisu prebehlo kvalifikovanou službou. Pre vykonávanie konverzie však bude potrebné aktualizovať aplikáciu.

 

3. Kedy bude dostupná nová verzia aplikácie?

Nová verzia aplikácie je zverejnená od 28.2.2022 a táto verzia bude poskytovať možnosť overovanie kvalifikovanou službou (ak ju daný plán obsahuje - ide o plány ADVOKÁT, ŠKOLA a OBEC). Aktualizácia aplikácie sa ponúkne, ako zvyčajne, pri štarte aplikácie a ide o verziu 5.6.14 (alebo vyššiu). Súčasnú verziu aplikácie (5.5.39) bude možné používať ešte začiatkom marca a to na podpisovanie a overovanie, nie však na zaručenú konverziu. Tá bude fungovať výlučne v novej verzii. Podpora súčasnej verzie (a prípadných starších verzií) aplikácie bude ukončená k 7.3.2022 a po tomto dátume nebude možné už verziu aplikácie 5.5.39 (a nižšiu) použiť ani na podpisovanie a overovanie.

V prípade, že vykonávate zaručenú konverziu, alebo chcete overovať podpisy kvalifikovanou službou overenia bude potrebné doinštalovať aj nové softvérové knižnice pre kvalifikované overenie, ktoré zabezpečia aby sa pri tomto overovaní nedostal overovaný dokument mimo vášho počítača, ale dáta potrebné k overeniu sa spočítajú na vašom pc. Tieto knižnice pochádzajú od nášho partnera, renomovanej spoločnosti Software602, ktorá je poskytovateľom kvalifikovanej služby overenia elektronických podpisov a pečatí. Knižnice sa inštalujú samostatne, ide o jednorazový úkon a sú dostupné pre operačné systémy Windows a MacOS. Linku na stiahnutie nájdete na obrazovke „Nastavenia“. Podrobnejšie informácie nájdete na našej stránke v často kladených otázkach o kvalifikovanom overovaní.

 

4. Prečo je potrebné používať kvalifikovanú službu overenia a čím je takéto overenie iné ako to, ktoré sa doteraz používalo v Podpisuj?

Overovanie kvalifikovanou službou predpisuje novela hore uvedenej vyhlášky. Kvalifikovaná služba overenia je z pohľadu eIDAS služba, ktorá prináša ešte vyššiu úroveň záruk (ako nekvalifikovaná služba) pokiaľ ide o overenie a správnosť výsledku a jej poskytovateľ podlieha pravidelnému auditu zo strany orgánu dohľadu v členskej krajine EU.

Ak Vás zaujíma súvisiaca legislatívna, nájdete ju na odkazoch nižšie:

Kvalifikovaný poskytovateľ v zákone 272/2016: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/272/#predpis.clanok-1.skupinaParagrafov-kvalifikovany_poskytovatel_doveryhodnych_sluzieb

Popis kvalifikovaných dôveryhodných služieb v eIDAS: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910#d1e2274-73-1

Zodpovednosť a dôkazné bremeno v eIDAS (oddiel 1, článok 13): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910#d1e1861-73-1

 

5. Mení sa cena poskytovanej služby?

Ako sme informovali ku koncu januára, v súvislosti so zavedením kvalifikovaného overovania elektronických podpisov a pečatí, sme boli nútení pristúpiť i k tomuto kroku, nakoľko poskytovanie kvalifikovaných služieb je odplatné. K cenotvorbe a zohľadneniu nových nákladov, ktoré priniesla zmena legislatívy sme pristupovali zodpovedne a citlivo tak, aby dopad na aktuálnu cenu nami poskytovaných služieb bol čo najmenší. Nové ceny nami poskytovaných služieb nájdete v aktualizovanom Cenníku, ktorý je nepretržite zverejnený na našej stránke pri objednávkových formulároch pre jednotlivé produkty. Navýšenie ceny nami poskytovaných služieb predstavuje miernu úpravu paušálneho mesačného poplatku čo znamená, že nebude potrebné platiť za jednotlivé overenia. Pri fakturačných obdobiach, ktoré začali pred 1.3.2022 bude navýšenie, resp. jeho alikvotná čiastka fakturovaná jednorazovo v samostatnej faktúre.

 

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@archimetes.com, kde Vám radi pomôžeme a zodpovieme všetky Vaše otázky.

Uľahčuje Podpisuj plniť evidenčné povinnosti v centrálnej evidencii EZZK pre zaručené konverzie? Predchádzajúca