Čo znamená "Poplatok za poskytnutie kvalifikovanej služby overenia" na faktúre?

Na začiatku roka 2022 došlo k úprave cenníka služby Podpisuj, kvôli nadobudnutiu účinnosti pravidla o povinnom používaní kvalifikovanej služby overovania podpisov pri zaručených konverziách (od 1.3.2022). O týchto zmenách sme vtedy vopred informovali aj kampaňou. Pre fakturačné obdobia, ktoré boli na pomedzí dátumu legislatívnej zmeny (t.j. začali pred legislatívnou zmenou a končili po 1.3.2022) sme alikvotnú časť za poskytnutie tejto služby v pláne (ide o mesiace marec až december 2022) vyúčtovali vo vyúčtovacej faktúre (spolu s časovými pečiatkami a ďalšími doplnkovými službami – ak boli využité). Táto informácia bola tiež zasielaná začiatkom roka 2022 mailovou kampaňou, je aj súčasťou cenníka - https://www.podpisuj.sk/documents/20128/1391983/pricing-2022-01-28.pdf - posledný bod článku 1.

Ide teda o jednorazové vyúčtovanie, keďže ostatné fakturačné obdobia už pracovali so zmenenou cenou (pozrite poslednú faktúra pre Váš plán, kde je uvedená už nová cena plánu a teda tento poplatok je súčasťou paušálu).

Ako prejsť z jedného plánu na iný plán? Predchádzajúca