Overovanie podpisov

Aplikácia vie overovať viacero druhov podpisov, medzi najčastejšie patria:

 • podpisy vyhotovené v súlade s nariadením eIDAS tzv. zdokonalené resp. kvalifikované zdokonalené podpisy,
 • "historické" podpisy, tzv. ZEP-y, ktoré boli vytvárané v súlade s legislatívou platnou do 30.6.2016, ktoré sú však aj dnes niektorými inštitúciami (v rozpore so súčasnou legislatívou) naďalej vytvárané.

Overenie sa spustí automaticky, hneď po vložení dokumentu do zoznamu. Výsledok overenia je indikovaný farebne ako aj informáciou na pravej časti obrazovky.


​​​​​​​

Farebná indikácia ako aj štruktúrovaná informácia o platnosti podpisu je dostupná len pre podpisy vytvorené v súlade s eIDAS, pre historické podpisy je dostupná len informácia z portálu slovensko.sk, ktorý aplikácia pre tieto historické podpisy využíva na overenie (ďalší text sa historickými podpismi nezaoberá).

Pri overení si je potrebné všímať nasledovné skutočnosti:

 • farebný kód v zozname dokumentov:
  • zelený - podpis (resp. všetky podpisy, ak ich je viac) je platný a kvalifikovaný (niekedy môže byť vnútro kódu zelené, ale okraj inej farby v tomto prípade to znamená, že podpis je síce platný, ale nejde o kvalifikovaný podpis, alebo nejde o podpis vytvorený v súlade s eIDAS. Týchto okrajových prípadoch sa vo všeobecnosti odporúča takémuto podpisu nedôverovať.)
  • oranžový - platnosť podpisu nie je možné určiť. Ide o prípady, kedy chýbajú informácie na určenie platnosti podpisu alebo vypršala platnosť certifikátu, ktorým bol podpis vykonaný a chýbajú doplnkové informácie o skutočnom čase podpisu (napr. časová pečiatka).
  • červený - podpis je preukázateľne neplatný a nemožno mu dôverovať.
 • ​​​​​​​rozsah podpisu - či sa podpis vzťahuje na celý dokument, resp. všetky dokumenty (ak ide o podpisový kontajner) alebo len na časti dokumentov. V poslednom prípade treba zvážiť ďalšie použitie dokumentu, keďže dôležité časti dokumentu nemusia byť vôbec podpísané.

 

Overovanie podpisov bez časovej pečiatky

Pri overovaní podpisov bez časovej pečiatky (ale i podpisov s neplatnou časovou pečiatkou, prípadne podpisov, ktoré sú "čerstvé" t.j. boli opečiatkované a následne sa okamťite pokúšate o ich overenie) sa môžete stretnúť s nasledovným výsledkom.

​​​​​​​
 

Pri overovaní podpisu sa skúma viacero náležitostí, pričom jedna z nich je to, či bol podpisový certifikát v čase podpisu platný. Pri podpisoch bez časovej pečiatky nie je možné spoľahlivo určiť čas podpisu ako taký. Bez časovej pečiatky nie je možné spoľahlivo stanoviť moment kedy vznikli resp. moment kedy už existovali. Keďže podpis nemá časovú pečiatku tak jediná informácia o čase podpisu je čas pochádzajúci z počítača používateľa, ktorý podpis vytvoril (tzv. systémový čas na počítači podpisujúceho). Na tento čas sa však nemožno spoliehať, jednak preto, že tento čas nemusí byť vždy presný a jednak preto, že s časom na počítači je možné jednoducho manipulovať a podpis tak napr. antedatovať. Takéto podpisy sa štandardne overujú k aktuálnemu času (času vloženia na overenie), ku ktorému z praktických dôvodov nie je možné získať (od certifikačných autorít, ktoré podpisový certifikát vydali) spoľahlivú informáciu, či podpisový certifikát je alebo nie je platný. V týchto prípadoch je možné použiť funkcionalitu tlačidla "Overiť k ..." čím sa podpis overí k času, ktorý uviedol podpisujúci pri vytváraní podpis (čas na počítači podpisujúceho v čase podpisu). Tento výsledok je však len pomocný a je potrebné ho brať len ako informáciu, že s podpisom nie je iný problém (aplikácia na skutočnosť, že čas podpisu stanovil svojim rozhodnutím používateľ upozorňuje, či už oranžovou farbou tohto času na obrazovke alebo v správe z overenia).

Vo všeobecnosti odporúčame:

 • podpis vytvárať s časovou pečiatkou, okrem prípadov ak je to zbytočné a neekonomické napr. v prípadoch ak sa dokument bezprostredne po podpise podá ako príloha podania (typicky podania na ORSR) a je zrejmé, že protistrana (napr. ÚPVS) je schopná si časovú pečiatku pridať sama a zopakovať overenie neskôr.
 • pri podpise bez časovej pečiatky túto pridať a následne zopakovať overenie dokumentu - túto funkcionalitu pripravujeme.

Vyššie uvedené platí aj o tzv. kvalifikovanom overení, ktoré je súčasťou niektorých platených plánov. Podrobnejšie informácie o tomto type overenia nájdete na našej stránke v často kladených otázkach o kvalifikovanom overovaní.

Prílohy
Podporuje aplikácia aj formát XZEP? Predchádzajúca