Podporuje aplikácia aj formát XZEP?

Vytváranie a overovanie formátu XZEP

XZEP ako historický formát na podpisový kontajner v SR je podľa stanoviska NBU nekompatibilný s kvalifikovaným podpisom podľa eIDAS (aktuálne platná norma, premietnutá v zákone 272/2016), a preto v ňom nie je možné overiť prítomnosť KEP.
Podľa vyjadrenia NBÚ je XZEP možné považovať za istú formu zdokonalého podpisu. 

V formáte XZEP je teda možné možné overiť iba prítomnosť ZEPu, podľa zákona 215/2002, ktorý bol zrušený k 30.6.2016.
Jeho používaním teda neviete vytvoriť autorizáciu dokumentu KEPom podľa platných predpisov.

Program Podpisuj vznikol v roku 2018 a je už navrhnutý podľa 272/2016 a eIDAS a aj z týchto dôvodov neimplementuje už neplatné predpisy a právne úpravy. Formáty XZEP/ZEP/ZEPX teda v aplikácii Podpisuj nevytvoríte. Samotný XZEP je možné v Podpisuj overiť ako ZEP (nie KEP) podľa 215/2002 s upozornením, že daný zákon je už neplatný a tak výsledok overenia musíte aplikovať v závislosti na okolnostiach vzniku podpisu (môže existovať dohoda o uznávaní takýchto podpisov medzi stranami a pod.)

Konverzia formátu XZEP

Koncovka XZEP v súbore označuje formát podpisu, ktorý bol vyhotovovaný podľa starého zákona o zaručenom elektronickom podpise. Aktuálne sa už takýto podpis vyhotovovať nesmie a nesmú ho vyhotovovať orgány verejnej moci, aj keď sa s nim žiaľ ešte dá výnimočne stretnúť, najmä ak v danej inštitúcii z rôznych dôvodov neprepli systémy na nový, zákonný, formát.

Formát ZEP resp. XZEP nespĺňa totižto požiadavky európskeho nariadenia eIDAS, ktoré je v platnosti od 1.7.2016. Viac informácii, vrátane usmernenia NBU, nájdete na stránke Slovensko.sk, časť Často kladené otázky - formáty. Dokonca, za vytvorenie podpisu alebo pečate vo formáte, ktoré nie sú v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 2015/1506, sa v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 272/2016 Z.z. môže orgánu verejnej moci udeľovať sankcia.

Konverziu tohto formátu z vyššie uvedených dôvodov v aplikácii nepodporujeme a odporúčam sa obrátiť na príslušnú inštitúciu, aby vydala rozhodnutie v zákonnom formáte t.j. ako podpisový kontajner ASiC-E.

Spravidla po takomto upozornení dôjde rýchlo k náprave a daná inštitúcia si prepne svoje aplikačné vybavenie na nový formát (z našej skúsenosti ide o relatívne krátky čas, jednotky dní).

Akceptujú orgány verejnej moci dokumenty podpísané v Podpisuj? Predchádzajúca