Prečo sa už nesmie používať starý formát (X)ZEP?

Od 1.7.2016 je v platnosti európske nariadenie (automaticky platí ako zákon vo všetkých členských krajinách) eIDAS. Týmto prestali na našom území platiť dovtedy platné zákony a vykonávacie predpisy súvisiace so "starým" zákonom o zaručenom elektrnickom podpise. Rovnako štandardy elektronických podpisov platné do 30.6.2016 sa dostali mimo zákonný rámec. Na základe vyššie uvedeného sú orgány verejnej moci sú povinné vytvárať a prijímať len formáty v súlade s nariadením eIDAS a vyhláškou č. 78/2020 Z. z. (Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy). Formát ZEP resp. XZEP tieto požiadavky nespĺňa. Viac informácií, vrátane usmernenia Národného bezpečnostného úradu, nájdete na stránke Slovensko.sk, časť Často kladené otázky - formáty. Dokonca, za vytvorenie podpisu alebo pečate vo formáte, ktoré nie sú v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 2015/1506, sa v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 272/2016 Z. z. môže orgánu verejnej moci udeľovať sankcia.

Má aplikácia certifikáciu od Národného Bezpečnostného úradu? Predchádzajúca