Prečo sa už nesmie používať starý formát (X)ZEP?

Od 1.7.2016 je v platnosti európske nariadenie (automaticky platí ako zákon vo všetkých členských krajinách) eIDAS. Týmto prestali na našom území platiť dovtedy platné zákony a vykonávacie predpisy súvisiace so "starým" zákonom o zaručenom elektrnickom podpise. Rovnako štandardy elektronických podpisov platné do 30.6.2016 sa dostali mimo zákonný rámec. Na základe vyššie uvedeného sú orgány verejnej moci sú povinné vytvárať a prijímať len formáty v súlade s nariadením eIDAS a vyhláškou č. 78/2020 Z. z. (Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy), resp. v jeho prílohe č.8. Formát ZEP resp. XZEP tieto požiadavky nespĺňa. Viac informácií, vrátane usmernenia Národného bezpečnostného úradu, ktorý je pre oblasť dôveryhodných služieb dozorovým orgánom, nájdete na stránke Slovensko.sk, časť Často kladené otázky - formáty. Dokonca, za vytvorenie podpisu alebo pečate vo formáte, ktoré nie sú v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 2015/1506, v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 272/2016 Z. z. môže dozorový orgán udeľovať sankciu orgánu verejnej moci, ktorý vytvoril KEP, ktorý nie je v súlade s predpismi.

Má aplikácia certifikáciu od Národného Bezpečnostného úradu? Predchádzajúca