Overenie autenticity záznamu o zaručenej konverzii

Táto služba overí existenciu záznamu v centrálnej evidencii záznamov.

EzzkVerify