Objednávka služby Podpisuj

Prosím vyplňte údaje označené hviezdičkou, ktoré sú povinné údaje a bez ktorých nie je možné odoslať Objednávku.

Ak to bude možné, Vašu objednávku vybavíme automaticky a obratom Vám zašleme aj prihlasovacie údaje. Po aktivácii prihlasovacích údajov môžete začať používať Podpisuj naplno. V opačnom prípade Vás vyzveme na doplnenie objednávky.

Po vybavení objednávky Vám bude zaslaná aj elektronická faktúra. V prípade neuhradenia faktúry do doby splatnosti bude Váš účet služby Podpisuj dočasne zablokovaný.

Zmluva na poskytovanie Služieb sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom Používateľ uhrádza Cenu za poskytovanie Služieb vopred. Archimetes je oprávnený vystaviť prvú faktúru za poskytnutie Služieb na celé fakturačné obdobie do 10. dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy a každú ďalšiu faktúru pred začiatkom nasledujúceho fakturačného obdobia. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Používateľ si môže zvoliť fakturačné obdobie 3, 6 alebo 12 mesiacov.
Výber plánu
EUR (bez DPH)
Vyberte si program.
Fakturačné obdobie
Doplnkové služby
Údaje organizácie
Údaje konkrétnej osoby