Objednávka služby Podpisuj

Prosím vyplňte údaje označené hviezdičkou, ktoré sú povinné údaje a bez ktorých nie je možné odoslať Objednávku.

Ak to bude možné, Vašu objednávku vybavíme automaticky a obratom Vám zašleme aj prihlasovacie údaje. Po aktivácii prihlasovacích údajov môžete začať používať Podpisuj naplno. V opačnom prípade Vás vyzveme na doplnenie objednávky.

Po vybavení objednávky Vám bude zaslaná aj elektronická faktúra. V prípade neuhradenia faktúry do doby splatnosti bude Váš účet služby Podpisuj dočasne zablokovaný.

Zmluva na poskytovanie Služieb sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom Používateľ uhrádza Cenu za poskytovanie Služieb vopred. Archimetes je oprávnený vystaviť prvú faktúru za poskytnutie Služieb na celé fakturačné obdobie do 10. dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy a každú ďalšiu faktúru pred začiatkom nasledujúceho fakturačného obdobia. Splatnosť faktúry je 10 dní odo dňa jej vystavenia. Fakturačné obdobie pre plán ADVOKÁT L je 12 mesiacov, pre ostatné plány ADVOKÁT si Používateľ môže zvoliť fakturačné obdobie 3, 6 alebo 12 mesiacov.
Informácia pre osoby vykonávajúce zaručenú konverziu: Od 1.12.2019 je v prevádzke EZZK - centrálny štátny register zaručených konverzií. Pred prvou zaručenou konverziou prosím vykonajte registráciu podľa návodu na http://www.podpisuj.sk/ezzk
Vytvor objednavku
Výber plánu
EUR (bez DPH)
Vyberte si program.
Fakturačné obdobie
Doplnkové služby
Údaje organizácie
Údaje konkrétnej osoby