Zmluvné podmienky

Článok 1 - Úvod

 1. Spoločnosť Archimetes, s.r.o., so sídlom: Košická 905/52A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 51 424 631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 126426/B (ďalej len "Archimetes") na základe týchto podmienok (ďalej len "Zmluvné podmienky") poskytuje softvér, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronické podpisovanie dokumentov a overovanie podpisu takto podpísaných dokumentov a s tým súvisiace úkony, v rozsahu podľa plánu špecifikovaného na webovej stránke www.podpisuj.sk (ďalej len "Softvér"), ako aj podporu prostredníctvom e-mailu: info@archimetes.com spočívajúcu v poradenstve ohľadom používania Softvéru, vrátane vyšetrovania chýb, ich odstránia, prípadne v poskytnutí iných úkonov zabezpečujúcich správne fungovanie Softvéru, ak je to potrebné (ďalej len “Podpora“).

 2. Zmluvnými podmienkami sa riadia všetky záväzkové vzťahy, ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy medzi Archimetes ako poskytovateľom a druhou zmluvnou stranou – používateľom (ďalej len “Používateľ“), ktorou sa Archimetes zaväzuje dodať Softvér a poskytovať Podporu a udeliť licenciu podľa článku 6 (Softvér a Podpora ďalej spoločne aj ako „Služby“) a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodané Služby a poskytnutú licenciu dohodnutú odmenu – cenu podľa Cenníka uvedeného na webovej stránke www.podpisuj.sk (ďalej len “Cenník“) (ďalej len “Zmluva“).

 3. Tieto Zmluvné podmienky, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Cenník a Zásady ochrany osobných údajov zverejnené na www.podpisuj.sk (ďalej len “Zásady ochrany osobných údajov“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a Používateľ uzatvorením Zmluvy vyjadruje súhlas s týmito Zmluvnými podmienkami, ako aj Cenníkom a Zásadami ochrany osobných údajov.

 4. Používateľ odoslaním objednávky uvedenej na www.podpisuj.sk (ďalej len “Objednávka“) potvrdzuje, že sa s týmito Zmluvnými podmienkami, ako aj Cenníkom a Zásadami ochrany osobných údajov vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel a s týmito bezvýhradne súhlasí a bude sa nimi riadiť

Článok 2 - Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

 1. Objednávka je návrhom na uzatvorenie Zmluvy, pričom pôsobí od momentu doručenia spoločnosti Archimetes.

 2. Objednávateľ si môže objednať Softvér v rozsahu: Plán STANDARD alebo Plán PREMIUM, pričom tieto sú špecifikované na www.podpisuj.sk (ďalej len “Plán“).

 3. Ak Objednávka nebude riadne vyplnená, t. j. nebude obsahovať podstatné (povinné) náležitosti, Archimetes vyzve Používateľa na doplnenie Objednávky a ak tento doplnenie nevykoná Archimetes nemusí Objednávku prijať.

 4. Archimetes vybaví Objednávku do dvoch (2) pracovných dní odo dňa jej obdržania, pričom o vybavení Objednávky bude Používateľa informovať. Archimetes vybaví Objednávku buď výzvou na jej doplnenie, odmietnutím alebo jej prijatím.

 5. Momentom prijatia Objednávky spoločnosťou Archimetes dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Archimetes a Používateľom.

Článok 3 - Cena a platobné podmienky

 1. Používateľ je povinný spoločnosti Archimetes zaplatiť za poskytnuté Služby a licenciu podľa článku 6 cenu podľa Cenníka v závislosti od zvoleného Plánu, ktorý si Používateľ objednal (ďalej len “Cena“). Archimetes má nárok na Cenu za každý čo i len začatý mesiac, v ktorom Používateľovi Softvér a/alebo Podporu poskytol.

 2. Ceny uvedené v Cenník sú uvedené bez DPH, pričom k týmto bude účtovaná DPH vo výške podľa predpisov platných v čase dodania zdaniteľného plnenia.

 3. Cena bude uhrádzaná na základe faktúry vystavenej Archimetes, a to na mesačnej báze, pričom Archimetes je oprávnený vystaviť faktúru do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli Služby poskytované.

 4. Splatnosť faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia.

Článok 4 - Dodanie Softvéru a Podpory

 1. Archimetes poskytuje Používateľovi Softvér a Podporu odo dňa uzatvorenia Zmluvy za podmienok uvedených v týchto Zmluvných podmienkach.

Článok 5 - Používanie Softvéru a poskytovanie Podpory

 1. Archimetes sa zaväzuje Softvér a Podporu poskytovať riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.

 2. Archimetes je oprávnený kedykoľvek vykonať aktualizácie, úpravy, opravy, resp. inak zasiahnuť do Softvéru a za týmto účelom vykonať jeho odstávku. Archimetes je oprávnený vykonať odstávku aj z iných dôležitých dôvodov, najmä ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti Archimetes, Používateľa, prípadne tretích osôb alebo ochrana bezpečnosti.

 3. Softvér je určený na používanie Používateľom, ktorý je povinný tento používať podľa týchto Zmluvných podmienok a licenčnej zmluvy podľa článku 6 na účel, pre ktorý bol určený.

 4. Používateľ berie na vedomie, že prihlasovacie údaje boli poskytnuté len jemu a zaväzuje sa tieto prihlasovacie údaje adekvátne chrániť (najmä pred odcudzením, neoprávneným použitím zo strany tretích osôb) a tieto neposkytnúť tretím osobám.

 5. Archimetes nezodpovedná za škodu spôsobenú používaním Softvéru alebo v súvislosti s jeho používaním, nemožnosťou používania Softvéru v dôsledku jeho nedostupnosti, najmä pre odstávky alebo poruchy, či v dôsledku jeho zneužitia zo strany Používateľa alebo tretej osoby alebo z iného dôvodu.

 

Článok 6 - Licenčná zmluva

 1. Archimetes ako osoba oprávnená vykonávať majetkové práva k Softvéru udeľuje Používateľovi ako nadobúdateľovi súhlas na použitie Softvéru (ďalej len “Licencia“).

 2. Archimetes udeľuje Používateľovi Licenciu na spôsob použitia Softvéru: inštalácia kópie Softvéru a jeho používanie za účelom podpisovania dokumentov elektronickým podpisom a overovanie podpisu takto podpísaných dokumentov a s tým súvisiace úkony. Požívateľ sa zaväzuje Softvér používať len spôsobom podľa predchádzajúcej vety, pričom nie je oprávnený na iný spôsobom požívania.

 3. Achimetes udeľuje Používateľovi Licenciu vo vecne obmedzenom rozsahu: pre plán STANDARD jedenkrát a pre plán PREMIUM trikrát a pre územie Slovenskej republiky a Európskej únie a na čas trvania tejto Zmluvy.

 4. Archimetes udeľuje Poskytovateľovi Licenciu odplatne, pričom sa zmluvné strany dohodli, že odplata za Licenciu je zahrnutá v Cene.

 5. Archimetes udeľuje Používateľovi Licenciu ako nevýhradnú.

Článok 7 - Ostatné dojednania

 1. Webstránka www.podpisuj.sk obsahuje aj externé odkazy, ktoré Požívateľa nasmerujú na externé webstránky. Tieto externé webstránky nie sú pod kontrolou Archimetes a Archimetes nezodpovedná za obsah týchto externých webstránok.

 2. Používateľ vyhlasuje, že v Objednávke uviedol pravdivé a úplne údaje.

 3. Používateľ vyhlasuje, že v prípade uvedenia loga, ochrannej známky, resp. iného zobrazenia, ktoré je výsledkom tvorivej duševnej činnosti chráneným autorskoprávnou ochranou v Objednávke je toto oprávnený požívať a vykonávať autorské práva k nemu. Používateľ zároveň udeľuje Archimentes súhlas na použitie loga (ďalej len „Licencia 2“), a to spôsobom nevyhnutným na dosiahnutie účelu, najmä: spracovanie, spojenie s iným dielom, zaradenie do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny, uvedenie na verejnosti. Používateľ udeľuje Archimetes Licenciu 2 ako nevýhradnú, bezodplatne a vo vecne neobmedzovanom rozsahu pre územie Slovenskej republiky a Európskej únie a na čas trvania tejto Zmluvy.

 4. Používateľ zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou a neúplnosťou údajov, ktoré poskytol spoločnosti Archimetes alebo škodu spôsobenú spoločnosti Archimetes v dôsledku porušenia autorských práv tretích osôb.

 5. V prípade, ak Používateľ poruší svoju povinnosť uvedenú v článku 6 bod 2, t. j. použije Softvér iným spôsobom ako je uvedené v článku 6 bod 2 je povinný uhradiť spoločnosti Archimetes zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 €, a to za každé porušenie.

 6. V prípade, ak Používateľ poruší svoju povinnosť uvedenú v článku 5 bod 4, t. j. poskytne prihlasovacie údaje tretím osobám je povinný uhradiť spoločnosti Archimetes zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 €, a to za každý jednotlivý prípad.

 7. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy spoločnosti Archimetes, a to do piatich (5) dní odo dňa doručenia výzvy Požívateľovi.

 8. Vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, resp. jej zaplatenie nemá vplyv na náhradu škody v celom rozsahu.

Článok 8 - Ukončenie Zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť:

  1. písomnou dohodou zmluvných strán, ku dňu uvedenému v dohode, a ak tento v dohode nie je uvedený, ku dňu nasledujúcemu po dni uzatvorenia dohody;

  2. písomnou výpoveďou spoločnosti Archimetes alebo Používateľa bez udania dôvodu v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená,

  3. písomným odstúpením od Zmluvy spoločnosťou Archimetes z dôvodu hrubého porušenia Zmluvy zo strany Používateľa, a to ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení Používateľovi, pričom za hrubé porušenie sa považuje najmä:

   • Používateľ je s úhradou Ceny v omeškaní o viac ako 10 dní,

   • Používateľ porušuje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy, resp. týchto Zmluvných podmienok, najmä povinnosti podľa článku 6 bod 2 alebo článku 5 bod 4.

  4. písomným odstúpením od Zmluvy Používateľom z dôvodu zmeny Zmluvných podmienok, Cenníka a/alebo Zásad ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou Zmluvných podmienok, zo strany spoločnosti Archimetes v lehote 30 dní odo dňa oznámenia zmien.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť len spôsobom a z dôvodov v nej uvedených.

 3. Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na ustanovenia, z ktorých povahy vyplýva, že majú ostať v platnosti aj po jej ukončení.

Článok 9 - Doručovanie

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa článku 8 ako aj iné písomnosti podľa tejto Zmluvy, resp. Zmluvných podmienok sú si zmluvné strany povinné zasielať na adresu: pri Archimetes: Archimetes, s. r. o., Košická 905/52A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, pri Používateľovi: uvedenú v Objednávke, dokiaľ zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane jej zmenu alebo elektronicky, a to e-mailom na: pri Archimetes: info@archimetes.com, pri Používateľovi: uvedený v Objednávke.

 2. V prípade, ak si zmluvné strany písomnosti podľa článku 8 Zmluvných podmienok ako aj iné písomnosti podľa tejto Zmluvy, resp. Zmluvných podmienok doručujú ako poštové zásielky, tieto sa považujú za doručené 5. deň odo dňa ich preukázateľného odovzdania na poštovú prepravu, hoci sa o nich zmluvná strana nedozvedela.

 3. Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr vystavených podľa Zmluvy, resp. Zmluvných podmienok.

Článok 10 - Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.07.2018, pričom sú nepretržite zverejnené na www.podpisuj.sk.

 2. Spoločnosť Archimetes si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Zmluvné podmienky, ako aj Cenník a Zásady ochrany osobných údajov, pričom Používateľa o zmene vopred upovedomí.

 3. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na vylúčení použitia niektorých ustanovení Zmluvných podmienok, prípadne na vylúčení Zmluvných podmienok ako celku.

 4. Právne vzťahy neupravené Zmluvou, resp. týmto Zmluvnými podmienkami, ktoré vznikli uzatvorením Zmluvy alebo v jej súvislosti, sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom