Často kladené otázky

Posledná zmena: 9. Október 2018

O Podpisuj.sk

Čo je Podpisuj.sk?

Multiplatformová aplikácia pre elektronické podpisovanie, overovanie dokumentov a zaručenú konverziu.

Aplikácia určená fyzickým a právnickým osobám, advokátom, notárom, sudcom, skrátka všetkým, ktorí prichádzajú do styku s elektronicky podpísanými dokumentami.

Aplikácia s ktorou môžete:

 • podpisovať zmluvy a iné dokumenty,
 • overovať platnosť podpisu na zmluvách, faktúrach a iných dokumentoch,
 • podpisovať podania pre orgány verejnej moci, napr. Obchodný register Slovenskej republiky,
 • vykonávať zaručenú konverziu vo svojej advokátskej kancelárii,
 • podpisovať elektronické formuláre pre OSRSR a prezerať ich obsah,
 • overovať platnosť certifikátov na čipových kartách napr. na eID karte.

Prečo používať Podpisuj.sk?

Podpisuj.sk je implementované v súlade s nariadením eIDAS a štandardami ETSI pre elektronický podpis. Vytvárané podpisy sú v súlade s európskou a slovenskou legislatívou a možno ich použiť v súkromnom, obchodnom ale i právnom styku, keďže kvalifikovaný elektronický podpis je ekvivalentný s vlastnoručným podpisom. Navyše je aplikácia neustále aktualizovaná a vyvíjaná a poskytovaná aj zdarma. Stačí len kliknúť na Podpisuj.sk a aktuálna verzia aplikácie sa spustí.

Poskytuje Podpisuj.sk dôveryhodné služby?

Áno, Podpisuj.sk poskytuje tieto dôveryhodné služby:
 • vyhotovovanie elektronických podpisov,
 • overovanie elektronických podpisov, elektronických pečatí, alebo elektronických časových pečiatok,
 • overovanie certifikátov (na QSCD zariadeniach), ktoré s týmito službami súvisia.

Podporované typy dokumentov a podpisov

Aké typy podpisov sú podporované?

Aplikácia umožňuje podpisovať PDF dokumenty (t.j. vytvárať podpisy PAdES) a aj takéto podpisy overovať. Okrem PDF dokumentov je možné podpisovať ľubovoľný dokument, ktorý bude umiestnený do podpisového kontajnera (tzv. ASiC-E kontajner). Podpisové kontajnery a ich obsah vie aplikácia zobraziť a overiť.

Podporuje aplikácia viditeľný podpis?

Áno, pre PDF dokumenty umožňuje aplikácia umiestniť do dokumentu viditeľný podpis. Podpis je možné umiestniť na ľubovoľnú stranu.

Podporuje aplikácia podpis s časovou pečiatkou?

Áno, aplikácia umožňuje do podpisu vkladanie časových pečiatok.

Môžem použiť vlastný zdroj časových pečiatok?

V platenej verzii aplikácie, v pláne PREMIUM si môže správca organizácie zvoliť vlastného poskytovateľa časových pečiatok. V takomto prípade nie je organizácii za použitie takejto časovej pečiatky v pláne PREMIUM účtovaný žiaden poplatok. Aplikácia vie pracovať s poskytovateľom štandardných časových pečiatok, ak tento poskytuje meno a heslo pre prístup k časovým pečiatkam. V prípade, že Váš poskytovateľ časových pečiatok má iné spôsoby sprístupnenia časových pečiatok, požiadajte ho o vydanie používateľského mena hesla pre prístup k časovým pečiatkam.

Je možné podpisovať elektronické formuláre?

Aplikácia umožňuje podpísať elektronické formuláre pre ORSR ako aj formulár pre podanie elektronickej žaloby.

Akým spôsobom vykonám elektronické podanie pre ORSR?

Pri podaní pre ORSR je potrebné postupovať podľa návodu pre zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri na portáli Slovensko.sk. Pred pridaním dokumentov, ktoré sú súčasťou podania, je potrebné v aplikácii označiť voľbu "Upraviť dokumenty do formátu vhodného pre verejnú správu" a pridať jednotlivé dokumenty, ktoré by mali pozostávať z:
 • vyplneného elektronického formulára (napr. FUZS.xml),
 • sprievodných dokumentov (napr. Spolocenska zmluva.pdf alebo Zapisnica valneho zhromazdenia.pdf).
Pridaný formulár aplikácia automaticky upraví do formátu dátového kontajnera XML (s príponou xdc). Pre pridané sprievodné dokumenty (, ktoré bývajú spravidla vo formáte PDF) je potrebné ručne zmeniť typ podpisu z PAdES na ASiC-E. Následne je možné dokumenty podpísať a vložiť jednotlivo ako prílohy podania.

Akceptujú orgány verejnej moci dokumenty podpísané v Podpisuj.sk?

Podpísané dokumenty sú akceptované orgánmi verejnej moci, ako aj portálom Slovensko.sk. Ak by mala nejaká inštitúcia problém s prijatím dokumentu, tak budeme radi ak nám o tejto skutočnosti napíšete na info@archimetes.com .

Som advokát, môžem použiť aplikáciu pre zaručenú konverziu?

Áno, aplikácia podporuje zaručenú konverziu z listinnej formy do elektronickej a naopak. Všetky úkony sú evidované podľa platnej vyhlášky 275/2014.

Aké typy dokumentov možno zaručene konvertovať?

Pri zaručenej konverzii z listinnej formy do elektronickej formy je možné zaručene konvertovať kancelárske dokumenty a obrazové dokumenty resp. ich skeny, ktoré aplikácia automaticky transformuje do štandardných formátov podľa výnosu č. 55/2014 Z. z.(Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy). Pri zaručenej konverzii z elektronickej formy do listinnej formy je možné zaručene konvertovať dokumenty autorizované formou PAdES (PDF dokumenty), alebo dokumenty autorizované s využitím podpisových kontajnerov ASiC-E a ASiC-S, ako aj neautorizované dokumenty (napr. textové prílohy, vybrané XML formuláre a pod.).

Podporované operačné systémy a zariadenia

Aké operačné systémy sú podporované?

Aplikácia podporuje a je testovaná na operačných systémoch Windows, Linux - Ubuntu a Mac OS.

Aké čipové karty podporuje aplikácia?

Aplikácia podporuje nasledovné čipové karty: Ak máté čipovú kartu, od iného dodávateľa, dajte nám o nej vedieť na info@archimetes.com. Radi ju do aplikácie doplníme.

Podpora pre používateľa

Poskytuje výrobca podporu pre používateľov ?

Áno, v rámci programov STANDARD a PREMIUM poskytujeme podporu na mailovej adrese info@archimetes.com

Advokátsky preukaz mi nefunguje, ale napr. podpisovanie eID kartou funguje normálne. Čo robiť ?

Táto situácia môže nastať v dôsledku:
 • neaktuálnych ovládačov výrobcu pre advokátsky preukaz. Stiahnite a nainštalujte si aktuálne ovládače SECURESTORE pre váš advokátsky preukaz (v terminológii výrobcu ide o čipove karty SARTCOS) a operačný systém. Pri voľbe ovládača pre je dôležité, aby sedela (bola rovnaká) verzia Javy (32/64 bit) a verzia ovládača karty STARCOS (32/64 bit).
 • spustenej aplikácie eID klient na MacOS. Niektorí používatelia na systémoch MacOS sa stretli s problémom, že ak bol spustený eID klient tak nevedeli používateť svoj advokátsky preukaz. Skúste pred použitím advokátskeho preukazu vypnúť aplikáciu eID klient.

Čo je potrebné pripojiť k žiadosti o pomoc pre Podpisuj.sk ?

K žiadosti je dobré pripojiť:
 • stručný popis a snímku obrazovky,
 • informáciu o verzii aplikácie a OS z informačného dialógu "O aplikácii" (modrá ikona s písmenom i, vpravo hore),
 • logy z aplikácie, ktoré urýchlia hľadanie problému - k logom je možné sa dostať cez informačný dialóg "O aplikácii". V okne "O aplikácii" je potrebné 2x kliknúť na logo Archimetes (modro-biela ikona vpravo hore). Otvorí sa adresár, v ktorom systém ukladá záznamy o prevádzke aplikácie - logovacie súbory. Tieto súbory je potrebné pripojiť do mailu.

Legislatíva

Aké sú aktuálne zákonné formáty elektronického podpisu?

Formáty elektronického podpisu sú dané európskou reguláciou eIDAS a sú platné od 1.7.2016. Národný bezpečnostný úrad vydal krátky dokument, ktorý tieto povinné formáty sumarizuje.

Má aplikácia certifikáciu od Národného Bezpečnostného úradu?

V súvislosti so vstupom európskej regulácie o eIDAS do platnosti od 1.7.2016 staré pravidlá pre podpisové aplikácie prestali platiť. Regulácia eIDAS vo svojom recitáli, v paragrafe 56 odporúča aby sa certifikovali iba hardvérové a systémové komponenty, nie aplikačný softvér, ktorým sa aplikujú podpisy a pečate na dokumenty. V tomto zmysle bol napísaný aj slovenský zákon o dôveryhodných službách (272/2016) a Schéma dohľadu NBÚ, z ktorých vyplýva, že certifikácia podpisovej a overovacej aplikácie už nie je vyžadovaná. Zároveň ak si výrobca chce dať dobrovoľne certifikovať svoj produkt, nežiada o ňu NBÚ, ale komerčné organizácie ktoré dostali na túto činnosť akreditáciu od Národnej akreditačnej služby. Takýto certifikát sa vydáva na 2 roky a musí byť platný v celej EÚ. Lokálne certifikácie podpisových aplikácií vo svetle eIDAS a vo svetle jednotného európskeho digitálneho trhu nemajú už žiaden zmysel. NBÚ však definovala dokument Deklarácia aplikácie QES, kde samotný výrobcovia DEKLARUJÚ svoju kompatibilitu s jednotlivými štandardmi vyžadovanými reguláciou eIDAS. Orgány verejnej moci si tak môžu, až priam musia skontrolovať pri svojich používaných podpisových aplikáciách ich súlad s platnou legislatívou a v prípade nesúladu obstarať výmenu, alebo doplnenie. Pozrite si našu Deklaráciu Aplikácie pre Kvalifikovaný elektronický podpis , ktorú vyžaduje Národný bezpečnostný úrad pre použitie podpisovej aplikácie Orgánmi Verejnej Moci.

Čo sú to dôveryhodné služby ?

V členských štátoch EÚ nariadenie eIDAS definuje celú sadu elektronických služieb, v skratke označovaných ako dôveryhodné služby, ktoré majú občanom aj organizáciám pomôcť zaviesť elektronizáciu procesov a dokumentov. Ide o služby ktoré sa týkajú:
 • vyhotovovania, overovania a validácie elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo elektronických časových pečiatok, elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky a certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia,
 • vyhotovovania, overovania a validácie certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel
 • uchovávania elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia.
Kvalifikovaná dôveryhodná služba Poskytovatelia dôveryhodnej služby, ktorí majú štatút kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb poskytujú väčšiu právnu istotu spoliehajúcej sa strane (klientovi), keďže v prípade riešenia náhrady vzniknutých škôd je dôkazné bremeno na strane kvalifikovaného poskytovateľa. Bližšie informácie na webe NBU.sk.

Prečo sa už nesmie používať starý formát (X)ZEP ?

Od 1.7.2016 je v platnosti európske nariadenie (automaticky platí ako zákon vo všetkých členských krajinách) eIDAS. Týmto prestali na našom území platiť dovtedy platné zákony a vykonávacie predpisy súvisiace so "starým" zákonom o zaručenom elektrnickom podpise. Rovnako štandardy elektronických podpisov platné do 30.6.2016 sa dostali mimo zákonný rámec.

Na základe vyššie uvedeného sú orgány verejnej moci sú povinné vytvárať a prijímať len formáty v súlade s nariadením eIDAS a výnosom č. 55/2014 Z. z. (Výnos Ministerstva financií o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy). Formát ZEP resp. XZEP tieto požiadavky nespĺňa. Viac informácii, vrátane usmernenia NBU, nájdete na stránke Slovensko.sk, časť Často kladené otázky - formáty.

Dokonca, za vytvorenie podpisu alebo pečate vo formáte, ktoré nie sú v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 2015/1506, sa v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 272/2016 Z.z. môže orgánu verejnej moci udeľovať sankcia.

Cena

Musím za používanie aplikácie platiť?

Nie, podpísanie dokumentov a ich overenie je dostupné bez akýchkoľvek poplatkov.

Aké výhody ponúka platená verzia?

Platená verzia je určená organizáciám, ktoré potrebujú rutinne a profesionálne pracovať s elektronicky podpísanými dokumentami alebo vykonávať zaručenú konverziu. Táto verzia ponúka viacero pokročilých funkcií:
 • hromadné podpisovanie viacerých dokumentov súčasne,
 • možnosť použiť kvalifikované časové pečiatky resp. vlastné časové pečiatky,
 • zaručená konverzia z listinnej podoby do elektronickej a naopak,
 • evidencia vykonaných úkonov (podpisov, overení, zaručených konverzií).
V závislosti od konkrétnych potrieb organizácie sú k dispozícií plány STANDARD a PREMIUM.

Aká je cena Podpisuj.sk pre organizáciu?