Zmluvné podmienky

Článok 1 - Úvod

 1. Spoločnosť Archimetes, s.r.o., so sídlom: Košická 905/52A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 51 424 631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 126426/B (ďalej len "Archimetes") na základe týchto podmienok (ďalej len "Zmluvné podmienky") poskytuje softvér, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronické podpisovanie dokumentov a overovanie podpisu takto podpísaných dokumentov a s tým súvisiace funkcie (ďalej len "Softvér"), ako aj podporu spočívajúcu v poradenstve ohľadom používania Softvéru, vrátane vyšetrovania chýb, ich odstránenia, prípadne v poskytnutí iných úkonov zabezpečujúcich správne fungovanie Softvéru (ďalej len “Podpora“), a to v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v Cenníku služieb uvedenom na webovej stránke www.podpisuj.sk (ďalej len “Cenník“).

 2. Zmluvnými podmienkami sa riadia všetky záväzkové vzťahy, ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy medzi Archimetes ako poskytovateľom a druhou zmluvnou stranou – používateľom (ďalej len “Používateľ“, Archimetes a Používateľ ďalej jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“), ktorou sa Archimetes zaväzuje dodať Softvér a poskytovať Podporu a udeliť licenciu podľa článku 6 (Softvér a Podpora ďalej spoločne aj ako “Služby“) a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodané Služby a poskytnutú licenciu dohodnutú odmenu – cenu podľa Cenníka (ďalej len “Zmluva“).

 3. Tieto Zmluvné podmienky, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Cenník a Zásady ochrany osobných údajov zverejnené na www.podpisuj.sk (ďalej len “Zásady ochrany osobných údajov“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a Používateľ uzatvorením Zmluvy vyjadruje súhlas s týmito Zmluvnými podmienkami, ako aj s Cenníkom a Zásadami ochrany osobných údajov.

 4. Používateľ odoslaním objednávky uvedenej na www.podpisuj.sk (ďalej len “Objednávka“) potvrdzuje, že sa s týmito Zmluvnými podmienkami, ako aj Cenníkom a Zásadami ochrany osobných údajov vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel a s týmito bezvýhradne súhlasí a bude sa nimi riadiť.

Článok 2 - Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

 1. Doručená objednávka je návrhom na uzatvorenie Zmluvy, pričom pôsobí od momentu doručenia spoločnosti Archimetes.

 2. Objednávateľ si môže online objednať Služby v rozsahu špecifikovanom v Cenníku (ďalej len “Plán“).

 3. Ak Objednávka nebude riadne vyplnená, t. j. nebude obsahovať podstatné (povinné) náležitosti, Archimetes vyzve Používateľa na doplnenie Objednávky a ak tento doplnenie nevykoná Archimetes nemusí Objednávku prijať.

 4. Archimetes vybaví Objednávku do dvoch (2) pracovných dní odo dňa jej obdržania, pričom o vybavení Objednávky bude Používateľa informovať. Archimetes vybaví Objednávku buď výzvou na jej doplnenie, odmietnutím alebo jej prijatím.

 5. Momentom prijatia Objednávky spoločnosťou Archimetes dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Archimetes a Používateľom.

Článok 3 - Cena a platobné podmienky

 1. Používateľ je povinný spoločnosti Archimetes zaplatiť za poskytnuté Služby a licenciu podľa článku 6 cenu podľa Cenníka v závislosti od zvoleného Plánu, ktorý si Používateľ objednal (ďalej len “Cena“). Archimetes má nárok na Cenu za každé čo i len začaté fakturačné obdobie, v ktorom Používateľovi Softvér a/alebo Podporu poskytol, pričom fakturačné obdobie je špecifikované v Cenníku.

 2. Ceny uvedené v Cenníku sú uvedené bez DPH, pričom k týmto bude účtovaná DPH vo výške podľa predpisov platných v čase dodania zdaniteľného plnenia.

 3. Cena bude uhrádzaná na základe faktúry vystavenej Archimetes, a to v súlade s podmienkami uvedenými v Cenníku pre daný Plán.

 4. Splatnosť faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia, ak v Cenníku nie je uvedené inak.

 5. Archimetes a Používateľ sa dohodli, že v prípade neuhradenia faktúry riadne a včas je Archimetes oprávnený vyzvať Používateľa na úhradu dlžnej sumy, a to výzvou na zaplatenie zaslanou na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke (ďalej len “Prvá upomienka“). V prípade, ak Používateľ neuhradí dlžnú sumu riadne a včas ani na základe Prvej upomienky, Používateľ a Archimetes sa dohodli, že Archimetes je oprávnený opätovne vyzvať Používateľa na úhradu dlžnej sumy, a to výzvou na zaplatenie zaslanou na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke (ďalej len “Druhá upomienka“). Archimetes je zároveň oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb, a to počas celej doby omeškania Používateľa s úhradou dlžných súm a toto obnoviť až po ich úplnom zaplatení (ďalej len “Obnovenie služieb“). Archimetes je oprávnený za vystavenie a zaslanie Druhej upomienky alebo za Obnovenie služieb účtovať Používateľovi poplatok vo výške stanovenej v Cenníku, s čím Používateľ vyslovuje svoj bezvýhradný súhlas a tento sa zaväzuje uhradiť na základe faktúry vystavenej zo strany Archimetes. Pre vylúčenie pochybností, Archimetes a Používateľ sa dohodli, že Archimetes je oprávnený Prvú upomienku, ako aj Druhú upomienku zaslať aj ako písomnú zásielku prostredníctvom pošty alebo formou SMS na telefónne číslo uvedené v Objednávke.

Článok 4 - Dodanie Softvéru a Podpory

 1. Archimetes poskytuje Používateľovi Softvér a Podporu odo dňa uzatvorenia Zmluvy za podmienok uvedených v týchto Zmluvných podmienkach.

Článok 5 - Používanie Softvéru a poskytovanie Podpory

 1. Archimetes sa zaväzuje Softvér a Podporu poskytovať riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.

 2. Archimetes je oprávnený kedykoľvek vykonať aktualizácie, úpravy, opravy, resp. inak zasiahnuť do Softvéru a za týmto účelom vykonať jeho odstávku. Archimetes je oprávnený vykonať odstávku aj z iných dôležitých dôvodov, najmä ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti Archimetes, Používateľa, prípadne tretích osôb alebo ochrana bezpečnosti.

 3. Softvér je určený na používanie Používateľom, ktorý je povinný tento používať podľa týchto Zmluvných podmienok a licenčnej zmluvy podľa článku 6 na účel, pre ktorý bol určený.

 4. Používateľ berie na vedomie, že prihlasovacie údaje, ktoré mu boli poskytnuté za účelom používania Softvéru boli poskytnuté len jemu a zaväzuje sa tieto prihlasovacie údaje adekvátne chrániť (najmä pred odcudzením, neoprávneným použitím zo strany tretích osôb) a tieto neposkytnúť tretím osobám. Používateľ je oprávnený poskytnuté prihlasovacie údaje v počte podľa Cenníka prideliť konkrétnym osobám pôsobiacich u Používateľa (najmä zamestnancom, povereným osobám) (ďalej aj ako “Konkrétna osoba“), ktoré budú tieto oprávnené používať a v takom prípade sa Používateľ zároveň zaväzuje zabrániť ich používaniu ďalšími osobami.

 5. Archimetes nezodpovedá za škodu spôsobenú používaním Softvéru alebo v súvislosti s jeho používaním, nemožnosťou používania Softvéru v dôsledku jeho nedostupnosti, najmä pre odstávky alebo poruchy, či v dôsledku jeho zneužitia zo strany Používateľa alebo tretej osoby alebo z iného dôvodu.

Článok 6 - Licenčná zmluva

 1. Archimetes ako osoba oprávnená vykonávať majetkové práva k Softvéru udeľuje Používateľovi ako nadobúdateľovi súhlas na použitie Softvéru (ďalej len “Licencia“).

 2. Archimetes udeľuje Používateľovi Licenciu na spôsob použitia Softvéru: inštalácia kópie Softvéru a jeho používanie za účelom podpisovania dokumentov elektronickým podpisom a overovanie podpisu takto podpísaných dokumentov a s tým súvisiace úkony. Požívateľ sa zaväzuje Softvér používať len spôsobom podľa predchádzajúcej vety, pričom nie je oprávnený na iný spôsobom požívania.

 3. Archimetes udeľuje Používateľovi Licenciu vo vecne obmedzenom rozsahu špecifikovanom v Cenníku pre daný Plán a pre územie Slovenskej republiky a Európskej únie a na čas trvania tejto Zmluvy.

 4. Archimetes udeľuje Používateľovi Licenciu odplatne, pričom sa zmluvné strany dohodli, že odplata za Licenciu je zahrnutá v Cene.

 5. Archimetes udeľuje Používateľovi Licenciu ako nevýhradnú.

Článok 7 - Ostatné dojednania

 1. Webstránka www.podpisuj.sk obsahuje aj externé odkazy, ktoré Požívateľa nasmerujú na externé webstránky. Tieto externé webstránky nie sú pod kontrolou Archimetes a Archimetes nezodpovedá za obsah týchto externých webstránok.

 2. Používateľ vyhlasuje, že v Objednávke uviedol pravdivé a úplne údaje.

 3. Používateľ vyhlasuje, že v prípade uvedenia loga, ochrannej známky, resp. iného zobrazenia, ktoré je výsledkom tvorivej duševnej činnosti chráneným autorskoprávnou ochranou v Objednávke je toto oprávnený požívať a vykonávať autorské práva k nemu. Používateľ zároveň udeľuje Archimetes súhlas na použitie loga (ďalej len „Licencia 2“), a to spôsobom nevyhnutným na dosiahnutie účelu, najmä: spracovanie, spojenie s iným dielom, zaradenie do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny, uvedenie na verejnosti. Používateľ udeľuje Archimetes Licenciu 2 ako nevýhradnú, bezodplatne a vo vecne neobmedzovanom rozsahu pre územie Slovenskej republiky a Európskej únie a na čas trvania tejto Zmluvy.

 4. Používateľ zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou a neúplnosťou údajov, ktoré poskytol spoločnosti Archimetes alebo škodu spôsobenú spoločnosti Archimetes v dôsledku porušenia autorských práv tretích osôb.

 5. V prípade, ak Používateľ poruší svoju povinnosť uvedenú v článku 6 bod 2, t. j. použije Softvér iným spôsobom ako je uvedené v článku 6 bod 2 je povinný uhradiť spoločnosti Archimetes zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 €, a to za každé porušenie.

 6. V prípade, ak Používateľ poruší svoju povinnosť uvedenú v článku 5 bod 4, t. j. poskytne prihlasovacie údaje tretím osobám a/alebo nezabráni ich používaniu ďalšími osobami je povinný uhradiť spoločnosti Archimetes zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 €, a to za každý jednotlivý prípad (porušenie).

 7. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy spoločnosti Archimetes, a to do piatich (5) dní odo dňa doručenia výzvy Požívateľovi.

 8. Vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, resp. jej zaplatenie nemá vplyv na náhradu škody v celom rozsahu.

Článok 8 - Ukončenie Zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť:

  1. písomnou dohodou zmluvných strán, ku dňu uvedenému v dohode, a ak tento v dohode nie je uvedený, ku dňu nasledujúcemu po dni uzatvorenia dohody;

  2. písomnou výpoveďou spoločnosti Archimetes alebo Používateľa bez udania dôvodu v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená,

  3. písomným odstúpením od Zmluvy spoločnosťou Archimetes z dôvodu hrubého porušenia Zmluvy zo strany Používateľa, a to ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení Používateľovi, pričom za hrubé porušenie sa považuje najmä:

   • Používateľ je s úhradou Ceny v omeškaní o viac ako 10 dní,

   • Používateľ porušuje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy, resp. týchto Zmluvných podmienok, najmä povinnosti podľa článku 6 bod 2 alebo článku 5 bod 4.

  4. písomným odstúpením od Zmluvy Používateľom z dôvodu zmeny Zmluvných podmienok, Cenníka a/alebo Zásad ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou Zmluvných podmienok, zo strany spoločnosti Archimetes v lehote 30 dní odo dňa oznámenia zmien.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť len spôsobom a z dôvodov v nej uvedených.

 3. Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na ustanovenia, z ktorých povahy vyplýva, že majú ostať v platnosti aj po jej ukončení.

Článok 9 - Doručovanie

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa článku 8 ako aj iné písomnosti podľa tejto Zmluvy, resp. Zmluvných podmienok sú si zmluvné strany povinné zasielať na adresu: pri Archimetes: Archimetes, s. r. o., Košická 905/52A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, pri Používateľovi: uvedenú v Objednávke, dokiaľ zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane jej zmenu alebo elektronicky, a to e-mailom na: pri Archimetes: info@archimetes.com, pri Používateľovi: uvedený v Objednávke.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa článku 8 ako aj iné písomnosti podľa tejto Zmluvy, resp. Zmluvných podmienok a ktoré majú byť vyhotovené v písomnej forme sa považujú za vyhotovené v písomnej forme aj vtedy, ak sú vyhotovené a sú zaslané druhej zmluvnej strane elektronickou poštou na: pri Archimetes: info@archimetes.com, pri Používateľovi: uvedený v Objednávke, pričom z takto vyhotovenej písomnosti je možné bez pochybností identifikovať zmluvnú stranu, ktorá daný právny úkon urobila.

 3. V prípade, ak si zmluvné strany písomnosti podľa článku 8 Zmluvných podmienok ako aj iné písomnosti podľa tejto Zmluvy, resp. Zmluvných podmienok doručujú ako poštové zásielky, tieto sa považujú za doručené 5. deň odo dňa ich preukázateľného odovzdania na poštovú prepravu, hoci sa o nich zmluvná strana nedozvedela.

 4. V prípade, ak si zmluvné strany písomnosti podľa článku 8 ako aj iné písomnosti podľa tejto Zmluvy, resp. Zmluvných podmienok doručujú prostredníctvom elektronickej pošty, tieto sa považujú za doručené nasledujúci deň odo dňa ich preukázateľného odoslania na emailovú adresu uvedenú v bode 2 tohto článku Zmluvy.

 5. Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr vystavených podľa Zmluvy, resp. Zmluvných podmienok.

Článok 10 - Mlčanlivosť

 1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách a údajoch týkajúcich sa zmluvných strán a podmienok tejto Zmluvy, ako aj o akýchkoľvek informáciách a údajoch poskytnutých druhej zmluvnej strane v rámci rokovaní o uzatvorení tejto Zmluvy, ako aj pri plnení tejto Zmluvy, okrem prípadov, ak je to potrebné na plnenie tejto Zmluvy (ďalej len “Dôverné informácie“).

 2. Medzi Dôverné informácie nepatria informácie, ktoré:

  1. sa stali verejne prístupné bez zavinenia zmluvnej strany,

  2. sú už známe pred ich poskytnutím druhej zmluvnej strane alebo tretej osobe (ďalej len „Príjemca) za predpokladu, že Príjemca ich dostal oprávnene,

  3. Príjemca Dôverných informácií dostal od tretej strany, ktorá podľa vedomia Príjemcu Dôverných informácií nie je zmluvnou stranou podliehajúcou dohode o mlčanlivosti.

 3. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby Dôverné informácie neboli poskytnuté tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Povinnosť zachovať mlčanlivosť v zmysle tohto článku sa neuplatňuje v prípade, ak je niektorá zo zmluvných strán povinná, podľa všeobecne záväzného predpisu alebo súdneho alebo správneho rozhodnutia, alebo za účelom vyriešenia akéhokoľvek sporu, ktorý rozhoduje súdny alebo správny orgán, poskytnúť akékoľvek Dôverné informácie príslušnému súdnemu alebo správnemu orgánu; v prípade akéhokoľvek takéhoto poskytnutia musí zmluvná strana poskytujúca takéto Dôverné informácie vyvinúť rozumné úsilie, aby daný orgán neposkytol Dôverné informácie tretím stranám, najmä tým, že riadne označí Dôverné informácie ako predmet obchodného tajomstva.

 4. Povinnosť mlčanlivosti v zmysle tohto článku sa tiež neuplatňuje v prípade, ak niektorá zmluvná strana poskytne Dôverné informácie svojim štatutárnym orgánom, zamestnancom, spoločníkom, finančným inštitúciám alebo svojim odborným poradcom, za predpokladu, že tieto osoby budú potrebovať poznať tieto Dôverné informácie a tieto osoby budú riadne oboznámené príslušnou zmluvnou stranou o záväzku mlčanlivosti podľa tohto článku a k tomuto sa zaviažu.

 5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Zmluvy pretrváva aj po ukončení tejto Zmluvy bez časového obmedzenia.

Článok 11 - Záverečné ustanovenia

 1. Pre Zmluvy uzatvorené medzi Zmluvnými stranami do 31.03.2020 nadobúdajú Zmluvné podmienky platnosť a účinnosť odo dňa 01.05.2020 a pre Zmluvy uzatvorené medzi Zmluvnými stranami od 01.04.2020 nadobúdajú Zmluvné podmienky platnosť a účinnosť odo dňa 01.04.2020, pričom sú nepretržite zverejnené na www.podpisuj.sk, a tieto v celom rozsahu nahrádzajú doterajšie Zmluvné podmienky.

 2. Spoločnosť Archimetes si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Zmluvné podmienky, ako aj Cenník a Zásady ochrany osobných údajov, pričom Používateľa o zmene vopred upovedomí.

 3. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na vylúčení použitia alebo zmene niektorých ustanovení Zmluvných podmienok, prípadne na vylúčení Zmluvných podmienok ako celku.

 4. Právne vzťahy neupravené Zmluvou, resp. týmto Zmluvnými podmienkami, ktoré vznikli uzatvorením Zmluvy alebo v jej súvislosti, sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.