Zásady ochrany osobných údajov

Článok 1 - Základné ustanovenia

 1. Archimetes poskytnuté osobné údaje od Používateľa v rozsahu:

  • meno a priezvisko

  • telefón

  • emailová adresa

  • adresa

  • údaje z elektronického certifikátu (ktorými môžu byť aj číslo občianskeho preukazu, rodné číslo)

   využíva len k zabezpečeniu realizácie Objednávky, Zmluvy a zabezpečeniu plnenia práv a povinností, ktoré z nej vyplývajú, za účelom riadneho poskytovania služieb a na štatistické účely.

 2. Používateľ odoslaním Objednávky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) z 27.04.2016 (ďalej len “Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZoOOÚ“) berie na vedomie, že Archimetes spracováva osobné údaje v rozsahu a za účelom podľa bodu 1 tohto článku.

 3. Prevádzkovateľom osobných údajov: Archimetes, s. r. o., so sídlom: Košická 905/52A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 51 424 631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 126426/B.

 4. Zodpovedná osoba: nebola spoločnosťou Archimetes stanovená.

 5. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) plnenie zákonných povinností spoločnosti Archimetes; b) plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. Používateľ ktorý je fyzická osoba (ďalej len “Dotknutá osoba“) alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, c) oprávnený záujem, ktorým je zmluvný vzťah, na základe ktorého Archimetes poskytuje služby.

 6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Spoločnosť Archimetes nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín, či medzinárodných organizácií.

 7. Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov: administrátori, účtovníci, osoby poverené výkonom činností pre Archimetes. Archimetes osobné údaje poskytnuté Používateľom neposkytne tretím osobám, okrem prípadov, pri ktorých je to priamo uvedené alebo ak je to nevyhnutné

 8. Doba uchovávania osobných údajov: Archimetes uchováva osobné údaje po dobu trvania záväzkového vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv (nárokov) zo zmluvného vzťahu, b) po dobu určenú v príslušných právnych predpisoch, c) v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby po dobu trvania súhlasu.

 9. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy: Spracúvanie osobných údajov je potrené na uzatvorenie zmluvy, na jej realizáciu a plnenie práv a povinností, ktoré z nej vyplývajú.

 10. Informácia, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov: Dotknutá osoba je povinný poskytnúť osobné údaje v rozsahu podľa bodu 1 tohto článku, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie Zmluvy a plnenia zákonných a zmluvných povinností. V prípade neposkytnutia uvedených osobných údajov nebude môcť spoločnosť Archimetes uzatvoriť Zmluvu.

 11. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia: Archimetes nevyužíva automatizované rozhodovanie a ani profilovanie v zmysle Nariadenia.

Článok 2 - Práva Dotknutej osoby

 1. Archimetes poučuje dotknutú osobu, t. j. Používateľa ktorý je fyzická osoba (ďalej len “Dotknutá osoba“) o nasledovných právach, ktoré táto berie na vedomie:

  1. Dotknutá osoba má právo získať od Archimetes potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie

   • účely spracúvania,

   • kategórie dotknutých osobných údajov,

   • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,

   • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,

   • existencia práva požadovať od Archimetes opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,

   • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

   • ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,

   • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;

  2. ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu;

  3. Archimetes poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Archimetes účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob;

  4. Dotknutá osoba má právo na to, aby Archimetes bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia;

  5. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Archimetes bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Archimetes je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

   • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

   • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

   • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia,

   • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Archimetes podlieha,

   • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia;

  6. Dotknutá osoba má právo na to, aby Archimetes obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

   • Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Archimetes overiť správnosť osobných údajov,

   • spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

   • Archimetes už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

   • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;

    Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa tohto písmena, Archimetes informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené;

  7. Archimetes oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Archimetes o týchto príjemcoch informuje Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;

  8. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Archimetes, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak

   • sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia,

   • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

    Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa tohto písmena právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

  9. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, Dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;

  10. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 2. Práva Dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu:

  1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Archimetes nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

  2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom

 3. Dotknutá osoba berie na vedomie, že práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia.

 1. Používateľ berie na vedomie, že Archimetes môže zhromažďovať aj anonymné údaje (informácie) z návštev na webstránke www.podpisuj.sk, resp. na inej svojej webstránke (ďalej len „webstránky“), ktoré mu pomôžu skvalitniť služby poskytované Používateľovi. Archimetes najmä udržiava prehľad o doménach, z ktorých Používateľ navštevuje webstránky, meria aktivitu Používateľa na webstránkach, pričom informácie, ktoré pri tejto činnosti získa sú informáciami anonymnými.

 2. Archimetes môže informácie získané podľa bodu 1 tohto článku skombinovať s inými anonymnými informáciami, a to najmä za účelom vytvorenia analýz a štatistík.

 3. Archimetes anonymné údaje zhromažďuje pomocou rôznych technológií, vrátane technológie s názvom "cookies". Súbor cookie je časť údajov, ktorú môže webstránky odoslať do prehliadača Používateľa, ktoré môžu byť uložené v počítači Používateľa ako anonymná značka, ktorá identifikuje počítač Používateľa, avšak nie Používateľa. Používateľ môže nastaviť svoj prehliadač, aby ho upozornil ešte predtým, ako dostane súbor cookie. Používateľ môže tiež nastaviť prehliadač, aby vypol cookies, avšak v takomto prípade, niektoré webstránky, resp. iné webové stránky pravdepodobne nebudú fungovať správne.
  ​​​​​​